Коментари на…

Значително намаление на таксите в Патентно ведомство

   

   Напълно безплатно Патентно ведомство  ще  предоставя още 19 услуги, които са 30% от общия брой услуги. Таксите за всички останали 44 административни услуги  ще   бъдат   съществено редуцирани, а ако заявленията се подават онлайн, то ще има и намаление с още 10 %.
   Патентното ведомство запазва преференциалните  такси  с  намаление ...
Прочети повече →
0

Защитават ли се пешеходците с правни норми, които са неприложими ?

   Всеки трябва да носи отговорност за поведението си на пътя и всеки има права и задължения, които е длъжен да спазва – това е принципът,върху който е изграден Закона за движение по пътищата /ЗДвП/.

   От 26.01.2017г. е в сила новата ал.5 на чл. 119 ЗДвП , която е  в противоречие с този принцип и създава права при ПТП само на един участник в движението, независимо че той може да е нарушил закона ...

Прочети повече →
0

Критика на промените, касаещи арбитража

     В Държавен вестник бр. 8/2017  са публикувани законодателните промени касаещи арбитражните съдилища.

   1.Новата редакция на чл.19 ал.1 ГПК разпорежда, че арбитраж не може да разглежда дело, по което страна е потребител по смисъла на § 13 т.1  от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/, който гласи,че:   “Потребител” е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и ...

Прочети повече →
0

Наказания за хулиганите на пътя

Вече са в сила някои важни промени на НК и НПК, които засягат повечето от нас, защото касаят престъпления, извършени при управление на МПС.  Промените са публикувани в бр.95 на Държавен вестник и са следните:

   1. С до 3г. затвор и лишаване от право да шофира ще се наказва  водач на МПС, който извърши непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото /чл.325 ал.3 от ...

Прочети повече →
0

АРЕНДА. ПРОБЛЕМИ И ПРОМЕНИ

   Попадна ми анализ на договора за аренда от проф.,д.ю.н. Методи Марков, който много добре изяснява основните моменти и проблеми при регламентацията на тези отношения, които са специални спрямо общата регламентация на договорите и съответно се прилагат те , а не общите разпоредби. Договора за  аренда е регламентиран в Закона за аренда в земеделието  и неговите особености са следните:

А1. Договорът е  дългосрочен – за повече от 5г.без ограничение на максималния срок.

Прочети повече →

0

Заблудата несеквестируем доход

  
След публикуването на статията се случиха промени. През 2015г. беше прието ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 2 на ОСГТК и практиката на повечето съдилища се промени в смисъл, че удръжки се правят само върху секвестируемата част от доходите, като размера на тези удръжки се определя по правилата на Прочети повече →

0

СТАБИЛИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВЕЦ – проект

В проекта за изменение на Търговския закон се създава ПРОИЗВОДСТВО ПО СТАБИЛИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВЕЦ /ЧАСТ ПЕТА,чл.761-797 /. Съвсем ново производство.

   Какво е положението сега – сключвате договор с фирма, тя е в добро състояние, почвате изпълнението на договора, нещата вървят, очаквате приходи в следващите години, но в един лош ден получавате известие: „Фирмата умря. Идвайте да разпределяме наследството, ако нещо въобще е останало”. Това става когато за тази фирма се открие производство по несъстоятелност.Подобно съобщение е ...

Прочети повече →
0

Промени на важни норми на Търговския закон

    Предлагат се две  групи изменения на Търговския закон, които съществено коригират регламентациите, за които се отнасят и затова следва да бъдат анализирани добре преди приемането.

            I. Първите изменения касаят прехвърляне на предприятие, дружествен дял, приемане и изключване на съдружници, избор на управител и решенията за придобиване и отчуждаване на имоти. Предлага се актовете да бъдат  с нотариално заверено съдържание и подписи. Досега само за някои от тях се изискваше заверка ...

Прочети повече →
0

Наръчник по ЗДДФЛ

НАП  публикува наръчник за данъците върху доходите на физическите лица за 2016 г. В него се дават допълнителни разяснения, цитират се дефиниции на използвани понятия, запознават ни с примери по спорни моменти.

Например – съгласно чл.13 ал.1 т.14 ЗДДФЛ не е облагаем дохода от:

„14. застрахователните обезщетения, когато е настъпило застрахователно събитие;“

Текста изглежда ясен, но има практика на НАП според която:

„При изплащането на застрахователна сума по договор за застраховка „Живот”, ...

Прочети повече →
0

Възстановително правосъдие

    Министерство на правосъдието публикува през февруари  проект за изменение на Наказателно процесуалния кодекс и на Наказателния кодекс. Проекта засяга няколко въпроса като аз ще разгледам само въвеждането на възстановителното правосъдие. Под „възстановително правосъдие” в закона се разбира възстановяване на щетите, САМО на имуществените щети, и прилагане на мерки за „превъзпитаване” на закононарушителя БЕЗ да му се налага наказание, а единствено с  участието му в корекционни програми,    програми за  въздействие и ...

Прочети повече →
0
Page 1 of 4 1234
Author Archive